ROBE lighting s.r.o.

Robe lighting osvětluje světová esa

Společnost ROBE lighting – přední světový výrobce profesionálního osvětlení pro zábavní a architektonický průmysl upevňuje svoji pozici na trhu s Microsoft Dynamics NAV. Osvětlování nejprestižnějších světových show, jako jsou tour Robbie Williams, Genesis, Police nebo pořadu Eurovize to jen dokládají. Společnost zvolila jak řešení Microsoft Dynamics NAV, tak systém pro plánování a řízení výroby.

Před zahájením implementace Microsoft Dynamics NAV se společnost ROBE lighting potýkala s problémy, které vyplývaly z oddělených agend dvou klíčových informačních systémů společnosti – MONEY 2000 a GEMINI.

Hlavní problémy spočívaly zejména v oblasti řízení výroby a obchodních procesů ve společnosti. Oba systémy byly neprovázané a často docházelo k nutnosti duplicitního zadávání dokladů, což při dynamickém růstu firmy již přesáhlo únosnou míru. Používané systémy se navíc ukázaly jako problematické také z hlediska správy dvou středisek – v Rožnově p. R. a ve Valašském Meziříčí. Dva interní programátoři, pověření dotvářením programů na míru ke stávajícím systémům, byli zavaleni prací a přestali stačit nové programové požadavky uživatelů realizovat. Obchodní oddělení začalo mít potíže s rostoucím objemem zakázek zejména z důvodu nefunkční komunikační vazby na plánování a řízení výroby. Vzhledem ke globálnímu pokrytí trhu bylo také nutné poskytovat potřebné obchodní informace zástupcům a pobočkám v zahraničí.

Obchodní cíle

Na začátku roku 2005 bylo vedením společnosti rozhodnuto, že bude zaveden nový informační systém, který nahradí stávající systémy MONEY a GEMINI.

Hlavním požadavkem bylo zavést systém, který bude do budoucna jednotnou a perspektivní informační platformu pro obchodní a výrobní aktivity firmy. Tento systém musí dále umožnit napojení provozu v Rožnově p. Radhoštěm k centrále ve Valašském Meziříčí a v případě potřeby i vzdálený přístup obchodních složek společnosti ze zahraničí. Jedním z hlavních požadavků bylo zlepšení komunikace mezi obchodním oddělením a výrobou, od kterého se očekávalo zpřesnění
a zrychlení reakcí na potřeby a požadavky zákazníků.

Řešení

Za základ nového informačního systému byl zvolen Microsoft Dynamics NAV ve verzi 4.0 s databázovým serverem Microsoft SQL. Konfigurace byla zaměřena zejména na funkce související s

 • prodejními činnostmi
 • plánováním a řízením výroby
 • řízením nákupu včetně kooperací
 • manažerskými výstupy

Databázový server je umístěn ve Valašském Meziříčí. Přístup klientů z provozu v Rožnově p. Radhoštěm a vzdálený přístup obchodních zástupců je založen na komunikaci prostřednictvím VPN sítě a technologie Microsoft Terminal Serveru.

Proces implementace Microsoft Dynamics NAV byl rozdělen do několika fází.

Za základ nového informačního systému byl zvolen Microsoft Dynamics NAV ve verzi 4.0 s databázovým serverem Microsoft SQL. Konfigurace byla zaměřena zejména na funkce související s

 • prodejními činnostmi
 • plánováním a řízením výroby
 • řízením nákupu včetně kooperací
 • manažerskými výstupy

Databázový server je umístěn ve Valašském Meziříčí. Přístup klientů z provozu v Rožnově p. Radhoštěm a vzdálený přístup obchodních zástupců je založen na komunikaci prostřednictvím VPN sítě a technologie Microsoft Terminal Serveru.

Proces implementace Microsoft Dynamics NAV byl rozdělen do několika fází.

První fází projektu byla vlastní implementace nového systému v základní konfiguraci. V jejím rámci byly provedeny běžné implementační kroky jako analýza požadavků zákazníka a návrh řešení, školení uživatelů, převody kmenových a historických dat a vlastní zahájení rutinního provozu.
Práce na první fázi projektu byly zahájeny v květnu 2005. Díky aktivnímu přístupu zaměstnanců společnosti a podpoře ze strany vedení společnosti byl ostrý provoz v celé šíři včetně výrobních modulů zahájen v listopadu 2005.

Druhá fáze projektu velmi těsně navazovala na implementační fázi. Jejím cílem bylo rozšíření podpory obchodních činností ve společnosti o nové funkce, které v předchozích systémech nebyly podporovány a musely tak být prováděny pracovníky obchodu a marketingu ručně. Jako nejvýznamnější byly identifikovány a řešeny:

 • manažerské výstupy pro podporu obchodních činností
 • subsystém pro evidenci zákaznických bonusů a kreditů
 • sjednocení vstupních podkladů pro analýzy obchodu na bázi EUR

Práce na druhé fázi projektu byly úspěšně ukončeny v prvních měsících roku 2006. Za významné v této fázi považujeme, že ve společnosti ROBE lighting byl úspěšně implementován modul Business Analytics – Advanced. Nepochybně jde o jednu z velmi mála implementací tohoto mocného nástroje v České republice.

Třetí fáze projektu si kladla za cíl podpořit činnosti v oblasti expedice výrobků s využitím čarových kódů. Byly vytvořeny funkce, které umožňují ve výrobním procesu vytisknout výrobkové etikety včetně sériových čísel výrobků. Při expedici jsou tyto etikety snímány expedičním skladníkem pomocí mobilní čtečky, ověřeny proti připraveným expedičním podkladům a předány do systému jako potvrzení provedené expedice.

Realizací uvedených fází projektu byla implementace systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti ROBE lighting úspěšně ukončena. V průběhu rutinního provozu byly s ohledem na rostoucí požadavky společnosti řešeny další dílčí projekty tak, aby systém neustále reagoval na potřeby uživatelů a vedení společnosti. Příkladem takového rozvoje může být implementace propojení Microsoft Dynamics NAV a technologie Microsoft SharePoint pro ukládání dokumentace.

V první polovině roku 2007 byla také implementována anglická verze systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti ROBE UK Ltd., která je dceřinou společností a zajišťuje obchodní aktivity ve Velké Británii.

Přínosy

S odstupem dvou let od implementace je projekt hodnocen velmi kladně. Dnes je Microsoft Dynamics NAV hlavním řídícím informačním systémem společnosti ROBE lighting. Vedení společnosti vidí hlavní přínosy zejména v

 • otevřenosti a adaptibilitě, která dovoluje pružně reagovat na vývoj ve společnosti
 • významnému zlepšení komunikace mezi obchodními a výrobními činnostmi, které umožňuje stanovit reálné termíny dodávek zákazníkům přesné evidenci sériových čísel výrobků, díky které se významně zkvalitňují služby záručního a pozáručního servisu zákazníkům možnostech používání nástrojů pro obchodní analýzy
 • přesné evidenci sériových čísel výrobků, díky které se významně zkvalitňují služby záručního a pozáručního servisu zákazníkům
 • možnostech používání nástrojů pro obchodní analýzy

Podle pracovníků společnosti ROBE lighting byly cíle projektu splněny a systém Microsoft Dynamics NAV pomáhá společnosti v jejím podnikání.

Vyjádření zákazníka

Výrobní ředitel David Orság o přínosech Microsoft Dynamics NAV se vyjádřil takto: „Největší výhodu Microsoft Dynamics NAV vidím ve sloučení dříve používaných systémů do jednotného prostředí, které je dostupné pro všechna oddělení. Microsoft Dynamics NAV nám usnadnil cestu k našim zákazníkům. Dnes dokážeme na požadavky zákazníků reagovat rychleji než dříve a do telefonu jsme schopni v několika minutách slíbit termíny dodávky, které dodržíme. Umožňuje nám to okamžitý přístup k přesným informacím o dostupnosti požadovaného zboží, kdy se na každý požadavek zákazníka dá reagovat prakticky ihned.“