Legislativní změny platné od 1. 1. 2016

Kontrolní výkaz pro plátce DPH!

Rádi bychom vás informovali o legislativní změně, která se týká oblasti DPH a vstoupí v platnost 1. 1. 2016. Od tohoto data mají plátci DPH povinnost vést kontrolní výkaz a tento výkaz odesílat správci daně ve formátu XML. Zavedením kontrolního výkazu v Microsoft Dynamics NAV dojde k rozšíření elektronické komunikace mezi správci daně a plátci.

Kontrolní výkaz se bude týkat těchto plátců:

  • příjemce (resp. poskytovatele) zdanitelného plnění v tuzemsku
  • příjemce, který zaplatil (resp. přijal) zálohu na budoucí zdanitelné plnění
  • Příjemce, který pořídil zboží z jiného členského státu EU
  • příjemce, který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku
  • příjemce, kterému bylo osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, anebo dodání zboží soustavami anebo sítěmi
  • příjemci, kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu
  • příjemci, kterému bylo poskytnuto (resp. který poskytl) plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
  • příjemci, který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně

Kontrolní výkaz se nebude týkat:

  • identifikované osoby
  • osoby, která není plátcem DPH

Plátci daně budou podávat kontrolní výkaz pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně a ve struktuře stanovenou správcem daně. Výkaz se bude odevzdávat měsíčně bez ohledu na to, zda je plátce měsíční nebo čtvrtletní plátce. Kontrolní výkaz musí být podán do 25. dne následujícího měsíce. Kontrolní výkaz bude nahrazovat výkaz Přenesené daňové povinnosti.

Zavedení kontrolního výkazu znamená to, že každý plátce DPH bude muset společně s daňovým přiznáním DPH odevzdat kompletní přehled všech vystavených a přijatých faktur od jiných plátců včetně čísla každé faktury, data, identifikace protistrany, typu plnění atd.

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. v současné době čeká na dodání programových úprav pro podporované verze Microsoft Dynamics NAV od Microsoft. Více informací budeme mít k dispozici koncem října 2015, kdy vás budeme informovat o dalším postupu.