Terms of Use

Web je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály. http://wordpress.org/

Podmínky užití

Používání webu

Společnost Vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a to za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů zachováte. Materiály, které se zde nalézají, nesmíte bez písemného souhlasu společnosti žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, Vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Výslovně je povoleno šíření stažených a zakoupených profilů ve formátu pdf a to pod podmínkou, že nebudou nijak měněny či doplňovány a zůstanou u nich zachovány údaje o autorských a jiných vlastnických právech, včetně této podmínky veřejného šíření.

Vymezení odpovědnosti

Materiály, software, profily, a všechny služby jsou poskytovány na tomto webu „tak, jak jsou” bez záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost také neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webu. Společnost může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech, včetně změny produktů, služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webu nemusí být vždy nutně aktuální a společnost se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webu aktualizovat.

Společnost, její dodavatelé ani jiné třetí stran zmíněné na tomto webu nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu způsobené používáním nebo neschopností používat tento web a jakéhokoliv web, na který tento web odkazuje, nebo materiálů či informací obsažených na tomto či kterémkoliv z webů na který odkazuje.

Používání softwaru

Jakýkoli software, který je zpřístupněn ke stažení nebo používání z tohoto webu, je chráněn autorskými právy společnosti.

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web. Společnost nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti a ta neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Odkazy na web

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat následující pravidla a všechny relevantní zákony:

  • Odkazy mohou na obsahy webu pouze odkazovat, avšak nesmí je replikovat.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách společnosti
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nevytvářejí prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů. Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost schvaluje jejich obsah či produkty a služby na nich uváděné.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti bez svolení společnosti
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Závěrečná ustanovení

Společnost může kdykoliv revidovat tyto podmínky užití tím, že aktualizuje tento text. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné podmínky užití, neboť pro Vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek užití mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webu.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto podmínkách užití výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

We run the website hosting service called WordPress.com –  an open source version of Content Management System. WordPress is suitable for creating and running web projects as business websites, company websites, intranets, extranets, online portals etc. http://wordpress.org/

Terms and conditions

Terms of use web

The services that provides to you are subject to the following Terms of Use. Teh company reserves the right to update the Terms of Use at any time without notice to you. The most current version of the Terms of Use can be reviewed by clicking on the „Terms of Use“ hypertext link located at the bottom of our Web pages. Through its network of Web properties, the company provides you with access to a variety of resources, including developer tools, download areas, communication forums and product information (collectively „Services“). The Services, including any updates, enhancements, new features, and/or the addition of any new Web properties, are subject to the Terms of Use. Unless otherwise specified, the Services are for your personal and non-commercial use. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the Services.

Determination of liabilities

Any software that is made available to download from the Services („Software“) is the copyrighted work of Microsoft and the company. Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software („License Agreement“). An end user will be unable to install any Software that is accompanied by or includes a License Agreement, unless he or she first agrees to the License Agreement terms. Third party scripts or code, linked to or referenced from this website, are licensed to you by the third parties that own such code, not by Microsoft. The Software is made available for download solely for use by end users according to the License Agreement. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible.

Without limiting the foregoing, copying or reproduction of the software to any other server or location for further reproduction or redistribution is expressly prohibited, unless such reproduction or redistribution is expressly permitted by the license agreement accompanying such software. The software is warranted, if at all, only according to the terms of the license agreement. Except as warranted in the license agreement, the company hereby disclaims all warranties and conditions with regard to the software, including all warranties and conditions of merchantability, whether express, implied or statutory, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. For your convenience, the company may make available as part of the services or in its software products, tools and utilities for use and/or download. the company does not make any assurances with regard to the accuracy of the results or output that derives from such use of any such tools and utilities. Please respect the intellectual property rights of others when using the tools and utilities made available on the services.

Software usage

Any software that is made available to download from the Services („Software“) is the copyrighted work of Microsoft and the company.

Links to third party sites

The links in this area will let you leave the company site. The linked sites are not under the control of the company and the company is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. the company is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. the company is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by the company of the site.

Links to the company website

You have the right to provide links to this website but you have to follow these rules and all relevant laws:

  • Links can refer to the company website however they cannot replicate it.
  • Pages which links to the company website do not represent false information about our products and services.
  • Pages which links to the company website do not mention that company agree or recommend their products and services
  • Pages which links to the company website do not use the logo of the company without an agreement with us.
  • Pages which links to the company website do not use a content which is considered as inappropriate, offensive or controversial.

Final statement

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the web site, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. the company has the right to update the terms and conditions.

All other circumstances which are not mentioned in this text are in accordance with the legal system of the Czech Republic.