Terms of Use / AXIOM PROVIS Int.

Web AXIOM PROVIS Int., s.r.o. je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály. http://wordpress.org/

Podmínky užití

Používání webu AXIOM PROVIS Int.

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a to za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů zachováte. Materiály, které se zde nalézají, nesmíte bez písemného souhlasu společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, Vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Výslovně je povoleno šíření stažených a zakoupených profilů ve formátu pdf a to pod podmínkou, že nebudou nijak měněny či doplňovány a zůstanou u nich zachovány údaje o autorských a jiných vlastnických právech, včetně této podmínky veřejného šíření.

Vymezení odpovědnosti

Materiály, software, profily, a všechny služby jsou poskytovány na tomto webu „tak, jak jsou” bez záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. také neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webu. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech, včetně změny produktů, služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webu nemusí být vždy nutně aktuální a společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webu aktualizovat.

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o., její dodavatelé ani jiné třetí stran zmíněné na tomto webu nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu způsobené používáním nebo neschopností používat tento web a jakéhokoliv web, na který tento web odkazuje, nebo materiálů či informací obsažených na tomto či kterémkoliv z webů na který odkazuje.

Používání softwaru

Jakýkoli software, který je zpřístupněn ke stažení nebo používání z tohoto webu, je chráněn autorskými právy společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. a ta neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

Odkazy na web AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat následující pravidla a všechny relevantní zákony:

 • Odkazy mohou na obsahy webu AXIOM PROVIS Int., s.r.o. pouze odkazovat, avšak nesmí je replikovat.
 • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.
 • Stránky, z nichž odkaz míří, nevytvářejí prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o.schvaluje jejich obsah či produkty a služby na nich uváděné.
 • Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. bez svolení společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.
 • Stránky, z nichž odkaz míří, neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Závěrečná ustanovení

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto podmínky užití tím, že aktualizuje tento text. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné podmínky užití, neboť pro Vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek užití mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webu.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto podmínkách užití výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

We run the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website hosting service called WordPress.com –  an open source version of Content Management System. WordPress is suitable for creating and running web projects as business websites, company websites, intranets, extranets, online portals etc. http://wordpress.org/

Terms and conditions

Terms of use AXIOM PROVIS Int., s.r.o. web

The services that AXIOM PROVIS Int., s.r.o. provides to you are subject to the following Terms of Use. AXIOM PROVIS Int., s.r.o. reserves the right to update the Terms of Use at any time without notice to you. The most current version of the Terms of Use can be reviewed by clicking on the „Terms of Use“ hypertext link located at the bottom of our Web pages. Through its network of Web properties, AXIOM PROVIS Int., s.r.o. provides you with access to a variety of resources, including developer tools, download areas, communication forums and product information (collectively „Services“). The Services, including any updates, enhancements, new features, and/or the addition of any new Web properties, are subject to the Terms of Use. Unless otherwise specified, the Services are for your personal and non-commercial use. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the Services.

Determination of liabilities

Any software that is made available to download from the Services („Software“) is the copyrighted work of Microsoft and AXIOM PROVIS Int., s.r.o.. Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software („License Agreement“). An end user will be unable to install any Software that is accompanied by or includes a License Agreement, unless he or she first agrees to the License Agreement terms. Third party scripts or code, linked to or referenced from this website, are licensed to you by the third parties that own such code, not by Microsoft. The Software is made available for download solely for use by end users according to the License Agreement. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible.

Without limiting the foregoing, copying or reproduction of the software to any other server or location for further reproduction or redistribution is expressly prohibited, unless such reproduction or redistribution is expressly permitted by the license agreement accompanying such software. The software is warranted, if at all, only according to the terms of the license agreement. Except as warranted in the license agreement, AXIOM PROVIS Int., s.r.o. hereby disclaims all warranties and conditions with regard to the software, including all warranties and conditions of merchantability, whether express, implied or statutory, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. For your convenience, AXIOM PROVIS Int., s.r.o. may make available as part of the services or in its software products, tools and utilities for use and/or download. AXIOM PROVIS Int., s.r.o. does not make any assurances with regard to the accuracy of the results or output that derives from such use of any such tools and utilities. Please respect the intellectual property rights of others when using the tools and utilities made available on the services.

Software usage

Any software that is made available to download from the Services („Software“) is the copyrighted work of Microsoft and AXIOM PROVIS Int., s.r.o..

Links to third party sites

The links in this area will let you leave AXIOM PROVIS Int., s.r.o.‘ site. The linked sites are not under the control of AXIOM PROVIS Int., s.r.o. and AXIOM PROVIS Int., s.r.o. is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. AXIOM PROVIS Int., s.r.o. is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. AXIOM PROVIS Int., s.r.o. is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by AXIOM PROVIS Int., s.r.o. of the site.

Links to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website

You have the right to provide links to this website but you have to follow these rules and all relevant laws:

 • Links can refer to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website however they cannot replicate it.
 • Pages which links to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website do not represent false information about our products and services.
 • Pages which links to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website do not mention that company AXIOM PROVIS Int., s.r.o. agree or recommend their products and services
 • Pages which links to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website do not use the logo of AXIOM PROVIS Int., s.r.o. without an agreement with us.
 • Pages which links to the AXIOM PROVIS Int., s.r.o. website do not use a content which is considered as inappropriate, offensive or controversial.

Final statement

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the web site, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. AXIOM PROVIS Int., s.r.o. has the right to update the terms and conditions.

All other circumstances which are not mentioned in this text are in accordance with the legal system of the Czech Republic.

Webseiten der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH wurde auf WordPress – Open Source Version erbaut, das ist ein System für Inhaltsverwaltung (Content Management System). WordPress ist für Erschaffen und Ansatz der Webprojekte geeignet, wie z.B. kommerzielle Webseiten, korporativer Intranet und Extranet und on-line Publikationssysteme und –portale. http://wordpress.org/

Bedingungen der Benutzung

Benutzung des Webs AXIOM PROVIS Int., GmbH

Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH gibt Ihnen die Berechtigung, Materiale von diesen Webseiten ausschließlich für persönliche und nicht kommerzielle Benutzung zu besichtigen und herunterzuladen, und zwar unter der Bedingung, dass Sie alle Urheber- und Eigentumsrechte betreffenden Zusätze, die ein Teil der originellen Materiale sind, in allen Kopien dieser Materiale erhalten. Keine hier vorkommende Materiale dürfen Sie ohne schriftliche Zustimmung zurechtmachen, reproduzieren oder öffentlich ausstellen, vorführen oder verbreiten oder beliebig anders benutzen, für beliebigen öffentlichen oder kommerziellen Zweck. Materiale auf diesem Web werden durch das Urheberrecht geschützt und ihre unberechtigte Benutzung kann eine Verletzung des Gesetzes über Urheberrechte, der Gesetze über Schutzmarken und anderer Gesetze bedeuten. Falls Sie beliebige dieser Bedingungen verletzen, Ihre Berechtigung dieses Web zu benutzen wird automatisch aufgelöst und Sie sollen alle heruntergeladene oder gedrückte Materiale vernichten.

Ausdrücklich wird Verbreitung der heruntergeladenen und gekauften Profile in pdf-Format unter der Bedingung erlaubt, dass sie nicht verändert oder ergänzt werden und die Angaben über die Urheber- und andere Eigentumsrechte erhalten werden, einschließlich dieser Bedingung der öffentlichen Verbreitung.

Abgrenzung der Verantwortlichkeit

Materiale, Software, Profile und alle Dienstleistungen werden auf diesem Web „wie sie sich erzeigen“ geleistet, ohne beliebige Garantie, einschließlich Garantie der Verkäuflichkeit, der Eignung für einen konkreten Zweck oder Nichtverletzung des geistigen Eigentums. Die Verpflichtungen der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH zu ihren Produkten und Dienstleistungen werden ausschließlich durch Verträge bestimmt, aufgrund deren sie geleistet werden, und kein Inhalt dieses Webs darf als Veränderung dieser Verträge erläutert werden. Die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH haftet auch nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit der Materiale, Software und Dienstleistungen auf diesem Web. Die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH darf auf diesem Web irgendwann und ohne vorangehenden Hinweis Veränderungen in Materialen durchführen, einschließlich Veränderungen der Produkte, Dienstleistungen und Preise, die in diesen Materialen beschrieben werden. Materialen und Dienstleistungen auf diesem Web müssen nicht immer aktuell sein und die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH verpflichtet sich nicht, dass sie die Materiale und Dienstleistungen auf diesem Web aktualisiert.

Die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH, ihre Lieferanten und keine anderen dritten Seiten, die auf diesem Web erwähnt werden, sind keinesfalls für Schaden beliebiger Art verantwortlich, die durch Benutzung oder die Unfähigkeit dieses Web, andere hier hingewiesene Webs, Materiale oder Informationen auf diesem oder einem hier hingewiesenem Web verursacht wurden.

Benutzung der Software

Beliebige Software, die auf diesem Web zum Herunterladen oder Benutzung veröffentlicht wird, wird durch Urheberrechte der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH geschützt.

Links auf die Webserver der dritten Seiten

Die Links auf die Webserver der dritten Seiten werden auf diesen Webseiten nur für Ihren Komfort. Falls Sie diese Links benutzen, verlassen Sie den Web der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH. Die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH. überprüfte nicht alle diese Webserver der dritten Seiten, ist für keinen dieser Webserver oder ihren Inhalt verantwortlich und hat keinen Einfluss auf sie. Diese Server unterliegen also nicht der Billigung der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH und sie erklärt nichts, was diese Server, auf ihnen gespeicherte Informationen, Software oder andere Produkte und Materiale, die sich dort befinden, oder Ergebnisse, die Sie durch ihre Benutzung bekommen, angeht. Falls Sie sich entscheiden, beliebigen Web einer dritten Seite, auf die dieser Web hinweist, zu besuchen, tun Sie so ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr und Verantwortlichkeit.

Links auf das Web AXIOM PROVIS Int., GmbH

Sie dürfen Links auf dieses Web errichten, jedoch müssen Sie folgende Regeln und alle relevante Gesetze erhalten:

 • Die Links dürfen auf den Webinhalt von AXIOM PROVIS Int., GmbH nur hinweisen, sie dürfen ihn jedoch nicht replizieren.
 • Die Seiten, aus denen der Link richtet, präsentieren keine falschen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH.
 • Die Seiten, aus denen der Link richtet, bilden nicht das Milieu einer Suchmaschine oder eine Kante um die Inhalte von AXIOM PROVIS Int., GmbH. Die Seiten, aus denen der Link richtet, deuten nicht an, dass die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH ihren Inhalt oder auf ihnen angeführte Produkte und Dienstleistungen billigt.
 • Die Seiten, aus denen der Link richtet, benutzen nicht das Logo der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH ohne der Zustimmung der Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH.
 • Die Seiten, aus denen der Link richtet, beinhalten keinen Inhalt, der als unappetitlich, anstößig oder kontrovers bezeichnet werden könnte, und beinhalten nur den Inhalt, der für alle Altersgruppen geeignet ist.

Abschlussbestimmungen

Die Gesellschaft AXIOM PROVIS Int., GmbH kann jederzeit die Benutzungsbedingungen so revidieren, dass sie diesen Text aktualisiert. Von Zeit zu Zeit sollten Sie diese Seite besuchen und die aktuell geltenden Benutzungsbedingungen lesen, denn sie sind verbindlich für Sie. Gewisse Bestimmungen dieser Benutzungsbedingungen können durch die ausdrücklich angeführte Rechtsklausel oder Bedingungen ersetzt werden, die sich auf bestimmten Seiten dieses Webs befinden.

Alle Umstände der Benutzung dieses Webs, die nicht in diesen Bedingungen ausdrücklich angeführt werden, regeln sich nach den geltenden Rechtsnormen der Tschechischen Republik.